لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
ایا لیپوماتیک برگشت پذیر است؟
لیپوماتیک معروف به عمل بدون بازگشت میباشد ولی در منطق پزشکی عنوان بدون بازگشت تنها زمانی مفهوم پیدا میکند که  مراقبت  های  لازم
پس از عمل بدرستی انجام پذیرد.در لیپوماتیک نیز رعایت تغذیه صحیح وفعالیت بدنی مناسب در سالهای پس از عمل بسیار مهم است