لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
لیپوماتیک هیچ گونه محدودیت سایز یا سن ندارد  وبرای افراد در سنین باروری قابل انجام است اما افرادی که حجم چربی آنها در یک
موضع در حدی باشد که در یک جلسه لیپوماتیک قابل استخراج نباشد بهتر است برای این عمل کاندید نگردد.