لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551

لیپوماتیک معروف به عمل بدون بازگشت میباشد ولی در منطق پزشکی عنوان بدون بازگشت تنها زمانی مفهوم پیدا میکند که  مراقبت  های  لازم
پس از عمل بدرستی انجام پذیرد.در لیپوماتیک نیز رعایت تغذیه صحیح وفعالیت بدنی مناسب در سالهای پس از عمل بسیار مهم است